Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) 

jest to elektroniczny profil kierowcy zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

Poniżej przedstawiamy co trzeba przygotować, aby złożyć bez problemów wniosek w Starostwie Powiatowym.

 • Orzeczenie lekarskie

  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie wystawia lekarz uprawniony do wykonywania badań kierowców).

 • fotografia

  wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, analogiczna jak do dowodu osobistego. 

 • dokument tożsamości

  Dowód osobisty lub legitymacja szkolna.

 • ZGODA OPIEKUNA

  Osoby , które nie ukończyły osiemnastego roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna na udział w kursie prawa jazdy.

 • ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

  Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (dotyczy kategorii C, CE, D).